MILJÖPOLICYPå Gävleborgs PlastKemi AB värnar vi om miljön genom att:
  • Sträva efter att välja så miljövänliga material som möjligt
  • Följa gällande miljölagar och förordningar
  • Arbeta för at minimera bränslepåverkan till och från våra uppdrag
  • Ha som rutin att säkerhetsställa vårt avfall på varje entreprenad
  • Arbeta för att öka vår personals miljömedvetenhet
  • Planera våra inköp för att minimera miljöpåverkande frakter
  • Ta hand om miljöfarligt avfall enligt föreskrivna rekommendationer
Kemikaliehantering:
Vi har inventerat och dokumenterat samtliga hos oss förekommande kemikalier. Dokumentationen är granskad och godkänd an Arbetsmiljöverket.

Valbo 2018-08-20
Lars Rosvold - Stefan Lind - Peter Peltola

(miljöpolicy pdf)